Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky ("Podmínky") společnosti Piaristé, a.s., se sídlem Dlouhá 616/12, 110 00 Praha, IČO 26127547, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 6222/MSPH vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail info@hotel-tanzberg.cz, telefonní číslo +420 705 634 900, provozující hotel Tanzberg na adrese Husova 331, 692 01 Mikulov ("My" nebo "Prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto objednatele, a Nás, jakožto provozovatele, vzniklá v souvislosti nebo na základě rezervace ("Smlouva") uzavřené prostřednictvím webových stránek www.hotel-tanzberg.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, kterou naleznete na konci webu.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ("webové rozhraní E-shopu").

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

· NĚKTERÉ DEFINICE

 • Host: Každá osoba ubytovaná v našem Hotelu Tanzberg.
 • Hotel Tanzberg: Ubytovací zařízení poskytující služby ubytování, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách a v propagačních materiálech.
 • Recepce: Místo v našem Hotelu Tanzberg, kde hosté registrují svůj příjezd a odjezd, a kde mohou získat informace o poskytovaných službách.
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie rezervací;
 • Vy jste osoba rezervující a využívající naše ubytování, právními předpisy označovaná jako rezervující host;

· OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 • Rezervace ubytování je možná online prostřednictvím webových stránek www.hotel-tanzberg, telefonicky nebo osobně na recepci Hotelu Tanzberg.
 • Při rezervaci je Vaše povinnost poskytnout nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste nám poskytli v rezervaci budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
 • V našem rezervačním systému také poskytujeme přístup k hodnocení ubytování provedenému jinými hosty. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními rezervacemi, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID rezervace, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného hosta.

· POTVRZENÍ REZERVACE SMLOUVY

 • K tomu, abychom mohli rezervaci potvrdit, je třeba, abyste prostřednictvím webového formuláře vyplnili rezervaci. V této rezervaci musí být uvedeny následující údaje: typ ubytování, počet osob, jejich jméno, příjmení a adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa objednavatele.
 • Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli úspěšně dokončit rezervaci.
 • V průběhu tvorby rezervace může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka Dokončit rezervaci dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné rezervaci dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka "Dokončit" budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 • Vaši rezervaci Vám v co nejkratší době poté, kdy nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na vaši e-mailovou adresu zadanou v rezervaci. Součástí potvrzení bude shrnutí rezervace a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni rezervace, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást rezervace. Potvrzením rezervace dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
 • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci rezervaci potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy ubytování není dostupné nebo případy, kdy dojde k využití ubytovacích jednotek, než kolik je z naší strany umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme rezervaci potvrdit, budeme Vás kontaktovat.
 • V případě, že v rámci webu nebo externích portálů nebo v rezervaci bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám ubytování za tuto cenu poskytnout ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení rezervace, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti rezervaci. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 • V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

  · CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

  • Cena je vždy uvedena v rámci webové prezentace, v návrhu rezervace a samozřejmě ve smlouvě. 
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
  • Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do XX.
  • Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu XX, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [BUDE DOPLNĚNO]. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do [BUDE DOPLNĚNO]
  • Hotově na recepci. Hotově lze hradit pouze v našem Hotelu Tanzberg. V případě platby hotově při osobním rezervaci je celková cena splatná při potvrzení rezervace.
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na vaši e-mailovou adresu.

  · STORNO PODMÍNKY

  • Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu recepce@hotel-tanzberg.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.
  • Storno poplatky při zrušení pobytu:
   • Zrušení zdarma (bez storno poplatku) do 1. 3. 2024 13:59 (CET)
   • 25 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 14 dní před příjezdem (CET)
    • (pro rezervace s příjezdem od 1. 3. 2024 CET do 31. 12. 2024 CET)
   • 50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 6 dní před příjezdem (CET)
    • (pro rezervace s příjezdem od 1. 3. 2024 CET do 31. 12. 2024 CET)
   • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 2 dny před příjezdem (CET)
    • (pro rezervace s příjezdem od 1. 3. 2024 CET do 31. 12. 2024 CET)
  • U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.
  • Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

  · POKOJE A STRAVOVÁNÍ

  • Host má právo na ubytování v pokoji odpovídajícím rezervaci.

  • Hotel Tanzberg si vyhrazuje právo poskytnout hostovi jiný pokoj stejné nebo vyšší kategorie.

  • Hotel Tanzberg nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na majetku zařízení.

  · CHOVÁNÍ HOSTŮ

  • Hosté jsou povinni chovat se tak, aby nenarušovali klid a pohodu ostatních hostů.
  • Hotel Tanzberg si vyhrazuje právo vyloučit hosta, který porušuje vnitřní řád zařízení.

   · ODPOVĚDNOST HOTELU TANZBERG

   • Hotel Tanzberg nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenností hosta.
   • Hotel Tanzberg nenese odpovědnost za přerušení poskytovaných služeb způsobené okolnostmi mimo jeho kontrolu.

   · STÍŽNOSTI, REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

   • Host má povinnost okamžitě nahlásit veškeré stížnosti na recepci Hotelu Tanzberg.
   • Hotel Tanzberg se zavazuje řešit stížnosti v co nejkratším možném termínu.
   • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy recepce@hotel-tanzberg.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
   • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
   • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

   · ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   • Pokud náš a váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena vaše práva plynoucí z právních předpisů.
   • Veškerou písemnou korespondenci si s vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na vaši e-mailovou adresu uvedenou v rezervaci, nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
   • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O[SA22] změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
   • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škody na majetku způsobené v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 3 dny, máme my i vy právo od smlouvy odstoupit.
   • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u nás, ale není nám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení rezervace se shrnutím rezervace obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení rezervace a Podmínky uložit.
   • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024.